top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 : Toepasselijke voorwaarden

 1. De klant aanvaardt dat deze voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke aankoopvoorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. 

 2. De ondertekening van het contract geldt als aanvaarding van de algemene voorwaarden. 

 

Artikel 2 : Offertes 

 1. Een offerte van de onderneming is geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de klant.   De prijs en de beschrijving van de goederen vermeld in de offerte zijn louter indicatief.

 2. Indien de offerte is gebaseerd op informatie verstrekt door de klant, staat uitsluitend de klant in voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie. 

 3. De geldigheidsduur van offertes is deze zoals erop vermeld.  Indien de offerte geen vermelding van geldigheidsduur bevat, bedraagt deze 1 maand.

 

Artikel 3 : Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt pas tot stand nadat de bestelbon zowel door de klant als door een persoon rechtens bevoegd om de onderneming te verbinden is ondertekend en nadat het overeengekomen voorschot werd betaald middels overschrijving op de bankrekening van de onderneming, met vermelding van de datum van het event.

 2. Latere wijzigingen aan de bestelling kunnen enkel gebeuren na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door de onderneming en aan de door de onderneming gestelde voorwaarden.

 

Artikel 4 : De prijs

 1. De opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

 2. Elke taks of belasting valt steeds ten laste van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 3. De onderneming behoudt zich het recht voor om de prijs te verhogen, indien na de bestelling door de klant, één of meer kostprijsfactoren (met inbegrip van, doch niet uitsluitend, de prijs van grondstoffen, voeding, drank, energie en loonkost) een verhoging heeft ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden.

 

Artikel 6 : Betalingsvoorwaarden

 1. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord zijn alle facturen steeds integraal betaalbaar zonder korting binnen de termijn aangeduid op de factuur.  Indien de factuur geen betalingstermijn vermeldt, is deze betaalbaar binnen de 15 dagen na de factuurdatum.

 2. De verzending van de factuur geldt als aanmaning tot haar betaling. 

 3. De factuur wordt geacht door de klant te zijn aanvaard, bij gebreke aan schriftelijk protest middels ter post aangetekende zending binnen de 8 dagen na factuurdatum.  Geen protest kan nog worden aanvaard na deze termijn.  Het protesteren van de factuur ontheft de klant niet van zijn verplichting de factuur te betalen op zijn vervaldag.

 4. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag van de factuur zal op het factuurbedrag van rechtswege, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zulks in afwijking van art. 1146 B.W., een verwijlsintrest verschuldigd zijn.  Ongeacht of de klant een particulier, dan wel een handelaar is, is de toepasselijke intrestvoet 12 % op jaarbasis, zonder dat deze evenwel lager kan zijn dan de intrestvoet zoals bepaald in de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

 5. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zal ten titel van forfaitaire schadevergoeding het schuldsaldo tevens worden verhoogd met 15 % op het openstaande bedrag, met een minimum van 150,00 EUR, dit alles onverminderd de aanmanings-, invorderings- en/of gerechtskosten.  De onderneming behoudt zich tevens het recht voor om een hogere schade te bewijzen.

 6. Elke gedeeltelijke betaling van de klant zal eerst worden toegerekend op de kosten, vervolgens op de intresten en tot slot pas op de hoofdsom.

 7. De niet-betaling op haar vervaldag van één of meer facturen, zal het saldo verschuldigd krachtens alle andere facturen, ongeacht hun vervaldag, zelfs niet vervallen, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling onmiddellijk integraal opeisbaar maken.

 8. Elke laattijdige betaling geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling de onderneming het recht om de verschuldigde betaling(en) te compenseren met uitstaande schulden die zij zou hebben ten aanzien van de klant.

 9. Ingeval van niet-betaling van de factuur, behoudt de onderneming zich het recht voor om de uitvoering van haar verbintenissen uit alle lopende overeenkomsten te schorsen en ieder order of lopend contract zonder rechterlijke machtiging te ontbinden, dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder recht op enige vergoeding in hoofde van de klant.

 10. Indien er bij de onderneming op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de klant door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant, bij niet- of laattijdige betaling van één of meerdere facturen en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenis, behoudt de onderneming zich uitdrukkelijk het recht voor om voor nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden geleverd.  indien de klant weigert om op dit verzoek in te gaan, behoudt de onderneming zich het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig, zonder rechterlijke machtiging en zonder enige vergoeding ten gunste van de klant te ontbinden.  in voorkomend geval is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25 %, onverminderd het recht van de onderneming om een hogere schade te bewijzen.

Artikel 7 : Schadevergoeding ingeval van ontbinding

 1. Ingeval van wanprestatie van de klant naar aanleiding waarvan de overeenkomst wordt ontbonden, is de klant een bijkomende schadevergoeding verschuldigd aan de onderneming dewelke op forfaitaire wijze wordt begroot op 25 % van de totale prijs van de bestelling. 

 2. De onderneming behoudt zich in elk geval het recht voor om een hogere schade te bewijzen.

 

Artikel 8 : Plaats van Levering

De levering gebeurt op het voetpad of op een direct bereikbare plaats met verharde ondergrond, die zonder hindernissen bereikbaar is met een transpallet en maximaal 10 meter van de vrachtwagen verwijderd is.De chauffeur wordt niet verondersteld de goederen af te stapelen of binnen in gebouwen te plaatsen.

Artikel 9: Afwezigheid van de Klant / problemen bij de levering
Bij afwezigheid van de Klant op de aangekondigde leveringsdatum kan de chauffeur van de transportfirma beslissen om de goederen aan de voordeur te leveren op risico van de Klant. Indien die oordeelt dat de levering niet kan doorgaan, zal deze op een later tijdstip opnieuw aangeboden worden. De bijkomende kosten hieraan verbonden (50 euro inclusief btw) zijn steeds voor rekening van de Klant.

Als de goederen door toedoen van de Klant, zelfs als die aanwezig is, toch niet op de afgesproken dag op het leveringsadres kunnen worden geleverd, wordt een nieuwe afspraak voor levering gemaakt.
Een kost van 50 euro (inclusief btw) wordt aangerekend voor dit extra transport.

Als de levering niet kan plaatsvinden zoals afgesproken door problemen die niet aan de Klant te wijten zijn, zullen H.I.J en de Klant een nieuwe afspraak voor levering inplannen. De Klant kan hiervoor geen schadevergoeding eisen van H.I.J. H.I.J zal hiervoor geen extra kosten aanrekenen aan de Klant.

Artikel 10 : Aansprakelijkheid van H.I.J-Belgium
H.I.J kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor zover de Klant bewijst dat een zware fout of zware nalatigheid werd begaan, ingeval van opzet of indien Ecopower een verbintenis niet heeft uitgevoerd die één van de voornaamste prestaties van deze Overeenkomst vormt.

1. De aansprakelijkheid van H.I.J is beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade die de Klant heeft geleden, met uitsluiting van alle indirecte en/of gevolgschade.

2. De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door eventuele tekortkomingen wordt in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de vergoeding die H.I.J voor de verkoop heeft ontvangen.

3. H.I.J is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid van de door de Klant verstrekte informatie.

4. H.I.J kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die werd veroorzaakt door het gebruik van het verkochte product, ongeacht of die schade werd berokkend aan de Klant, aan diens producten of aan derden, zelfs binnen de waarborgperiode.

5. H.I.J is wel aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in zijn product conform de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken.

6. Overmacht: elk geval van overmacht stelt H.I.J van rechtswege vrij van om het even welke verbintenis in het kader van deze Overeenkomst en dit zonder aanspraak op schadevergoeding.
Worden in elk geval als gevallen van overmacht beschouwd:  oorlog, blokkade, opstand, staking of lock-out, inbeslagname, tekort aan transportmiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen en/of materialen, beperkingen op het energieverbruik en dit hetzij bij de onderneming, hetzij bij een van haar leveranciers. ongevallen, materiaalbreuk, uitzonderlijke verkeershinder, uitzonderlijke klimatologische omstandigheden, werkstakingen, lock-outs, enz.
H.I.J houdt zich het recht voor de overeengekomen levertijd te verlengen met een periode die gelijk is aan duur van de overmacht.

7. De Klant vrijwaart H.I.J voor eventuele aanspraken van derden, als deze bij de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden die toerekenbaar is aan de Klant zelf;

De onderneming is niet meer verantwoordelijk voor de geleverde goederen na ondertekenen ontvangst/CMR van de chauffeur.

 

Artikel 9: Afwezigheid van de Klant / problemen bij de levering
Bij afwezigheid van de Klant op de aangekondigde leveringsdatum kan de chauffeur van de transportfirma beslissen om de goederen aan de voordeur te leveren op risico van de Klant. Indien die oordeelt dat de levering niet kan doorgaan, zal deze op een later tijdstip opnieuw aangeboden worden. De bijkomende kosten hieraan verbonden (50 euro inclusief btw) zijn steeds voor rekening van de Klant.

Als de goederen door toedoen van de Klant, zelfs als die aanwezig is, toch niet op de afgesproken dag op het leveringsadres kunnen worden geleverd, wordt een nieuwe afspraak voor levering gemaakt.
Een kost van 50 euro (inclusief btw) wordt aangerekend voor dit extra transport.

Als de levering niet kan plaatsvinden zoals afgesproken door problemen die niet aan de Klant te wijten zijn, zullen H.I.J en de Klant een nieuwe afspraak voor levering inplannen. De Klant kan hiervoor geen schadevergoeding eisen van H.I.J. H.I.J zal hiervoor geen extra kosten aanrekenen aan de Klant.

Artikel 10 : Aansprakelijkheid van H.I.J-Belgium
H.I.J kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor zover de Klant bewijst dat een zware fout of zware nalatigheid werd begaan, ingeval van opzet of indien Ecopower een verbintenis niet heeft uitgevoerd die één van de voornaamste prestaties van deze Overeenkomst vormt.

1. De aansprakelijkheid van H.I.J is beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade die de Klant heeft geleden, met uitsluiting van alle indirecte en/of gevolgschade.

2. De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door eventuele tekortkomingen wordt in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de vergoeding die H.I.J voor de verkoop heeft ontvangen.

3. H.I.J is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid van de door de Klant verstrekte informatie.

4. H.I.J kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die werd veroorzaakt door het gebruik van het verkochte product, ongeacht of die schade werd berokkend aan de Klant, aan diens producten of aan derden, zelfs binnen de waarborgperiode.

5. H.I.J is wel aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in zijn product conform de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken.

6. Overmacht: elk geval van overmacht stelt H.I.J van rechtswege vrij van om het even welke verbintenis in het kader van deze Overeenkomst en dit zonder aanspraak op schadevergoeding.
Worden in elk geval als gevallen van overmacht beschouwd:  oorlog, blokkade, opstand, staking of lock-out, inbeslagname, tekort aan transportmiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen en/of materialen, beperkingen op het energieverbruik en dit hetzij bij de onderneming, hetzij bij een van haar leveranciers. ongevallen, materiaalbreuk, uitzonderlijke verkeershinder, uitzonderlijke klimatologische omstandigheden, werkstakingen, lock-outs, enz.
H.I.J houdt zich het recht voor de overeengekomen levertijd te verlengen met een periode die gelijk is aan duur van de overmacht.

7. De Klant vrijwaart H.I.J voor eventuele aanspraken van derden, als deze bij de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden die toerekenbaar is aan de Klant zelf;

De onderneming is niet meer verantwoordelijk voor de geleverde goederen na ondertekenen ontvangst/CMR van de chauffeur.

Artikel 11 : Hoofdelijkheid

De zaakvoerder of bestuurder van de klant gaat akkoord zich hoofdelijk en ondeelbaar te verbinden tot betaling van alle kosten voortvloeiend uit de aan de onderneming toevertrouwde opdracht, alsmede de accessoria (intresten, schadebeding, administratieve kosten, invorderingskosten, …). 

 

 

Artikel 12 : Persoonsgegevens

 1. De klant geeft de toelating aan de onderneming om de door de klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. 

 2. Deze gegevens kunnen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door de onderneming aangeboden producten en/of diensten in het kader van de contractuele relatie tussen de onderneming en de klant.

 3. De klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen.  Indien de klant geen commerciële informatie van de onderneming meer wenst te ontvangen, dient de klant de onderneming daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. 

 

Artikel 13 : Nietigheden

De ongeldigheid of nietigheid van enig beding van deze overeenkomst strekt zich slechts uit over het betreffende beding en heeft geenszins de ongeldigheid of nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. 

 

Artikel 14 : Rechtskeuze en bevoegde rechtbank

 1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. 

 2. Uitsluitend territoriaal bevoegd om kennis te nemen van de geschillen voorvloeiend uit de overeenkomst zijn de overeenkomstig de wet resp. materieelrechtelijk bevoegde rechtbanken alwaar de maatschappelijke zetel van de onderneming is gelegen.

 3. De onderneming kan echter steeds naar eigen goeddunken opteren om het geschil aanhangig te maken voor de gemeenrechtelijk territoriaal bevoegde rechtbank.

bottom of page